Vacature predikant Vacature predikant

VACATURE PREDIKANT 
                                                      

Het beroepen van een nieuwe predikant.

Er is al het nodige werk verzet ter voorbereiding op het beroepen van een nieuwe dominee. Bij de voorbereiding moeten onder meer de volgende acties worden ondernomen:

 • de zogeheten solvabiliteitsverklaring moet worden aangevraagd bij het classicaal college voor de behandeling in beheerszaken (het CCBB). Het college moet door middel van deze verklaring onze gemeente toestemming geven om een dominee te beroepen.
Hiervoor moeten gegevens worden aangeleverd, zoals een meerjarenbegroting, een actueel beleidsplan, de opbouw van het ledenbestand.
 • de kerkenraad heeft nog een gesprek met het breed moderamen van de classis. Dit gesprek is met de voorzitter ds. Wim Beekman en een ander moderamenlid.
 • de kerkenraad moet een keuze maken voor een fulltime of parttime dominee.
 • een profielschets van de nieuwe dominee moet worden opgesteld.
De kerkenraad kiest voor een predikant van 80%.
Op basis van het aantal leden en de financiën kiest de kerkenraad voor een dominee van 32 uur per week. Het aantal leden is helaas de afgelopen 10 jaar van 919 met 21% afgenomen tot 726 leden. Wij verwachten dat deze dalende lijn zich voortzet tot 610 leden in 2028.
Daarnaast laten de financiën het niet toe om een fulltime dominee te beroepen. Bij een fulltime dominee zal het resultaat van de rekening naar verwachting alleen maar rood kleuren. Bij een predikant van 32 uur zal het resultaat sowieso de eerste 6 jaar positief zijn. De keuze voor een dominee van 80% heeft nog wel de goedkeuring van het CCBB nodig.

Hoe komt de profielschets er uit te zien?
Graag wil de kerkenraad samen met de gemeente een profielschets voor de te beroepen dominee opstellen. Helaas kan dat niet door hiervoor een gemeenteavond te organiseren. Corona heeft roet in het eten gegooid.
De kerkenraad heeft een concept profielschets opgesteld, waarop kan worden gereageerd door de leden. Dat kan door het invullen van het inlegvel in deze Roepstem. Alleen die ingeleverde formulieren worden erbij betrokken, waar ook de naam van het gemeentelid staat vermeld.
De concept profielschets ziet er als volgt uit:
Wij zoeken een dominee die:
 • overtuigend christen is, hiervan getuigt in woord en daad, een voorbeeld voor de gemeente is, en een bijbelgetrouwe uitleg geeft en die kan betrekken op de tegenwoordige tijd;
 • bouwt aan de opbouw van de gemeente;
 • betrokken is bij dorp en school en bij voorkeur ook in één van onze dorpen of in de pastorie gaat wonen;
 • betrokken is bij alle leeftijdsgroepen, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen;
 • kan delegeren en ook kan stimuleren;
 • enthousiast en actief is;
 • positief staat ten opzichte van mensen die hem/haar in het Fries aanspreken;
 • samen met de kerkenraad en vrijwilligers inhoud geeft aan pastoraat en kerkzijn.
De beroepscommissie is samengesteld.
De beroepingscommissie zal bestaan uit 8 leden. 4 kerkenraadsleden en 4 gemeenteleden.
Vanuit de kerkenraad hebben zitting:
 • Douwe Oenema (diaken)
 • Wil Kuipers-Nijenhuis (ouderling)
 • Geeske Ottende-de Jong (jeugdouderling)
 • Hendrik Hoekstra (kerkrentmeester)
Van de leden nemen deel:
 • Hielke Stilma
 • Sanne Mulder
 • Herma Stelwagen-Samplonius
 • Tinie Schram-van der Honing

De beroepingscommissie zal door middel van het bijwonen van kerkdiensten en gesprekken met kandidaten proberen een keuze te maken. Daarbij zal worden gestreefd naar unanimiteit bij de keuze. 
Zodra we toestemming hebben van de CCBB zal de beroepingscommissie starten met het werk. De voortgang van dit werk kan mogelijk vertraagd worden door de coronamaatregelen.
Wij vragen u om voor dit beroepingswerk te bidden, dat de commissie Gods leiding mag krijgen. Dat heeft de commissie nodig met deze verantwoordelijke taak. 

U kunt ook namen aandragen.
In de zoektocht naar een nieuwe predikant is het gebruikelijk dat de beroepingscommissie namen vraagt bij gemeenteleden en bij de PKN in Utrecht. Weet u een dominee die mogelijk in is voor onze predikantsplaats geef het dan door aan de scriba Regina Stilma-van der Gaast, tel. 06-26745573, E: scriba@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl.

terug