Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan  van de
Protestantse gemeente Sint Johannesga - Delfstrahuizen c.a.
2019-2023

Inleiding

Overeenkomstig Ordinantie 4‑8-5 van de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse gemeente van
Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a. voor de periode vier jaar een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan is de huidige gang van zaken beschreven en zijn aan­dachtspunten en beleidsvoornemens voor de toekomst opgenomen.

Als basis voor dit beleidsplan zijn de volgende documenten gebruikt;
De plaatselijke regeling
Beleidsplan kerkvoogdij
Beleidsplan Diaconie
Beleidsplan ouderlingen

Planopzet
In het beleidsplan is gezocht naar een heldere en kernachti­ge structuur. Daarvoor zijn een elftal beleidsvelden be­noemd, namelijk:

1. Gemeente‑zijn
2. Eredienst
3. Pastoraat
4. Catechese
5. Diaconaat
6. Apostolaat
7. Jeugdwerk
8. Bijzonder Diensten Commissie
9. Vorming en toerusting
10. Beheer
11.Gemeentegrenzen
12. Evaluatie

Voor elk van de voornoemde beleidsvelden is een heldere omschrijving van de inhoud en doelstelling geformuleerd.
Ook zijn de huidige middelen die worden ingezet om het gestelde doel na te streven, vermeld. Vervolgens zijn per beleidsveld enkele aandachtspunten geformuleerd die vervolgens in beleidsvoornemens zijn vertaald.

Toepassing
Met deze opzet hopen wij dat het beleid op systematische en eenvoudige wijze  inzichtelijk is gemaakt. Tevens biedt deze opzet voor ons een goede mogelijkheid om regelmatig te zien op welke wijze inhoud aan het door ons vastgestelde beleid is gegeven.

De kerkenraad Sintjohannesga-Delfstrahuizen c.a.1. Gemeente-zijn


1.1. Inhoud en doelstelling

Wij zijn als gemeente het lichaam van Christus. Elk onderdeel van het lichaam heeft een functie en kan niet los van de anderen functioneren. M.a.w. een gemeentelid kan niet los van een ander gemeentelid functioneren. We zijn op elkaar aangewezen. Dit betekent eerlijkheid, voor elkaar klaar staan en met elkaar bouwen aan het geloof.

Gemeenteleden hebben een taak in de gemeente. Met elkaar verantwoordelijk. Ieder naar zijn eigen gaven en talenten.

“De Protestantse gemeente van Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a. wil een krachtige uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord:
gedragen door de liefde van God de Vader,
gevoed door de genade van Jezus Christus,
geïnspireerd door de gemeenschap van de Heilige Geest. 


1.2 Huidige karakteristiek

1.2.1 Structuur

De Protestantse gemeente Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a. is 1 gemeente met 2 kerkgebouwen. Met een kerkgebouw in Sintjohannesga en een kerkgebouw in Delfstrahuizen. De gemeente in zijn geheel heeft één predikantsplaats en één kerkenraad.
De Protestantse gemeente Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a. telde per 1 januari 2019 het volgende aantal leden.
 
  Totaal
Belijdende leden 252
Doopleden 332
Geregistreerde leden  (niet gedoopt) 195
Totaal 7791.2.2. Modaliteit

De Protestantse gemeente Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a. is confessioneel, en bijbelgetrouw.

Wij streven ernaar om een gemeente te zijn:
 • die zich kenmerkt als een inspirerende gemeente;
 • waar blijdschap heerst;
 • waarin wordt beleden dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat wij door Hem tot de Vader mogen komen met volledige erkenning van God’s Woord als de enige waarheid;
 • waar de prediking centraal staat en waaruit de gemeenschap voortkomt;
 • waarbij uitgekeken wordt naar de Zondagse vieringen als uitgangspunt voor de nieuwe week;
 • waarbij lief en leed gedeeld wordt;
 • waar ieder gemeentelid een taak heeft. Met elkaar verantwoordelijk. Ieder naar zijn eigen gaven en talenten;
 • waar toerusting plaatsvindt.1.3 Aandachtspunten
 
 1. Een levendige gemeente zijn waarin jong en oud wordt aangesproken door het evangelie.


2. Eredienst


2.1 Inhoud en doelstelling                                            

Het 'gemeente‑zijn' uit zich bij uitstek in de samenkomst van de gemeente. Daar wordt het geloof door de prediking en sacramentsbediening gewekt en versterkt, gevoed en onderhouden.
In de eredienst staat Gods woord centraal.
De liturgie heeft tot doel de betrokkenheid van de gemeente­leden in de eredienst te versterken door te zingen, door de dienst der gebeden en door de dienst der barmhartigheid.

2.2 Huidige vormgeving:

2.2.1. Diensten
Elke zondag wordt er in Sintjohannesga e/o in Delfstrahuizen één of meer diensten gehouden.

2.2.2. Sacramenten
Als er dopelingen zijn, wordt er (in overleg) voorafgaand aan de bediening een doopzitting gehouden voor de doopouders. Er is1 Doopdienst per kwartaal.

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd.
Voorheen werden alleen belijdende leden aan tafel genodigd. Na raadpleging van de gemeente is besloten dat voortaan zowel belijdende leden, als doopleden vanaf 12 jaar worden genodigd. Dit trad in vanaf 1 januari 2016.
Hieraan voorafgaand vindt er avondmaalscatechese plaats, zowel voor jongeren met hun ouders, alsook voor volwassen doopleden. Dit wordt jaarlijks aangeboden door de predikant.

2.2.3. Facilitaire diensten
Om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te bie­den om de erediensten te bezoeken is er 's morgens een kinderoppas aanwezig.
Voor wie dat wenst wordt er vervoer naar de kerk geregeld.
Voor diegenen die niet meer in de gelegenheid zijn om de diensten te bezoeken is er de mogelijkheid om via de kerk­radio de diensten te beluisteren. De diensten zijn ook te beluisteren via internet op www.kerkomroep.nl en alle bijzondere diensten worden ook op USB gezet.

2.3 Aandachtspunten

De groep mensen die de diensten in Delfstrahuizen bezoekt neemt af.

Omzien naar elkaar rondom de diensten. Degene die naast je zit even aanspreken.

.
2.4 Beleidsvoornemen

Ten aanzien van Delfstrahuizen wordt ernaar gestreefd om ook de benodigde ambtsdragers te leveren. Andere liturgievormen zullen mogelijk zijn.
 
In de kerkdiensten willen we vooral een open sfeer uitstralen.
Uitgangspunt dient te zijn dat het voor de mensen aantrekkelijk wordt gevonden om naar de kerk te gaan. Het zondagse bezoeken van de kerk zou naar uitgezien moeten worden. Om dit te bewerkstelligen dient vooral een sfeer van welkom en blijdschap (zie hoofdstuk over visie) te worden uitgestraald. Het moet mensen nieuwsgierig maken.
We willen door de juiste viering op zondag ook laten zien dat wij een gemeente vormen waarin lief en leed samen wordt gedeeld, maar waarin ook samen geloofsopbouw wordt gerealiseerd. De gemeente als lichaam van Christus. De gemeente is als het ware het gezin van God. Daar waar warmte is

 Op gezette tijden de relatie met de scholen in de ere­dienst benadrukken (bv. thema's en projecten van scho­len in de dienst aanhalen).
 3. Pastoraat

3.1 Inhoud en doelstelling;

De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorg dragen voor het geestelijk welzijn van de gemeente­leden.

Hoewel pastorale zorg ook een roeping is voor de gemeenteleden ten opzichte van elkaar, is het een bijzondere roeping voor predikanten en ouderlingen.

Minimaal 5 keer per jaar wordt een ouderlingenvergadering belegd waarin de  pastorale werkzaamheden wor­den geëvalueerd.

3.2. Huidige vormgeving:

3.2.1. Reguliere huisbezoek
Aan iedere ouderling is een wijk toebedeeld.
Alleenstaanden en bejaarden worden indien mogelijk regelmatig bezocht. Voor deze huisbezoeken wordt vooraf een afspraak gemaakt.
De ouderling zoekt en probeert contact te onderhouden met de leden in zijn of haar wijk.
Dit, om lief en leed te delen en daar waar nodig pastorale zorg te verlenen.
Immers, als kerk zijn wij betrokken op het "wel en wee" van de mensen om ons heen, en onze leden in het bijzonder.

3.2.2. Zieken ‑ en crisispastoraat
De predikant e/o ouderling bezoekt met regelmaat de zieken thuis en in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
In bijzonder moeilijke omstandig­heden verzorgt de predikant het crisispastoraat.

3.2.3. Rouw en trouwpastoraat
De predikant verzorgt op verzoek de begrafenis incl. de rouwdienst. Verder begeleidt de predikant de rouwdragenden in hun rouwproces waarbij de ouderling de predikant  ondersteunt.
Een verzoek tot een huwelijksinzegening wordt pas ingewil­ligd nadat de predikant tenminste een gesprek met het aan­staande bruidspaar heeft gehad.

3.2.4. Overig pastoraat
De ouderen die 80 jaar en ouder zijn worden jaarlijks bezocht.
Bij huwelijksjubileum wordt er een bezoekje gebracht door de contactdame, in overleg met de ouderling.
De nieuw‑ingekomen krijgen een welkomstbezoek van de wijkouderling, eventueel tezamen met een contactdame.3.3. Aandachtspunten

1. Het reguliere huisbezoek wordt per ambtsdrager naar eigen inzichten vorm en inhoud gegeven.

2. Het bijwonen van een regulier huisbezoek door jongeren vindt niet altijd plaats. En daar waar dit wel het geval is, is het lastig om het juiste evenwicht in het gesprek te vinden tussen ouders en jongeren (vanwege verschillende leefwe­relden).


 
3.4. Beleidsvoornemen

1. Verbeteren van de pastorale waarde van de reguliere huisbezoeken door als ambtsdragers met elkaar te pra­ten over gevoerde pastorale gesprekken. Dit kan plaatsvinden in de ouderlingenvergaderingen.

2. Het bevorderen van goede pastorale gespreksvoering en het zoeken naar een manier waarop jongeren ook door het pastoraat worden bereikt.

3. Het pastorale bezoekwerk wordt door de predikant en ouderlingen op elkaar afgestemd.

4. Maatschappelijke veranderingen maken het nodig dat wij ons bezinnen op de invulling van het Pastoraat.


4. Catechese

4.1 Inhoud en doelstelling                                 

De catechese heeft tot doel de jonge leden van de gemeente te vormen en toe te rusten opdat zij door de werking van de Heilige Geest belijdende leden van Christus kerk in deze wereld mogen worden.
 
  1. Huidige middelen:

4.2.1. Catechese
In het winterseizoen ontvangen onder leiding van de predikant en gemeenteleden de jongeren van 12 jaar en ouder-catechese.

4.2.2. Belijdeniscatechisatie
Voor de jongeren van 18 jaar en ouder die zich willen voor­bereiden op het doen van openbare belijdenis van het ge­loof, wordt er jaarlijks een gelegenheid geboden zich aan te melden voor deze belijdeniscatechisatie.

4.2.3. Bijbelkring
Op de Bijbelkring wordt onder leiding van de predikant een Bijbelgedeelte besproken  op inhoud en betekenis.

4.2.4. 30+ groep en gespreksgroep Delfstrahuizen
In deze gespreksgroepen worden actuele en maatschappelijk relevante thema’s besproken in het kader van geloofsopbouw.

4.3 Aandachtspunten

1. De betrokkenheid van de ouders bij de catechese van hun kinderen is veelal gering.

2. Een deel van de catechisanten is moeilijk te interesseren voor de catechese‑inhoud terwijl een ander deel van de jon­geren in de gemeente geen catechese‑onderwijs bijwoont.

3.Ouders krijgen in onze tijd te maken met vele vragen inzake geloof en ge­loofsopvoeding. Daarbij dienen zij vaak keuzes te maken waarbij een vorm van pastorale begeleiding zeker nodig is.

 
4.4 Beleidsvoornemen

1. Versterken van de betrokkenheid van de ouders bij de catechese.

2. De catechese dient zodanig te worden ingericht dat de betrokkenheid van de catechisant wordt vergroot. Verder dient er onderzoek te worden verricht naar de op­komst van jongeren voor de catechese en de oorzaken van het wegblijven.
 

5. Diaconie

5.1. Doelstellingen:
Om de gemeente in deze dienst voor te gaan is het ambt van diaken ingesteld. De diaken bekleedt zijn ambt in en met het oog op de gemeente om zorg te dragen voor de dienst der barmhartigheid in de gemeente en in de wereld. Dit krijgt gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen, de naaste in nood te helpen.

5.2. Huidige middelen:

5.2 1. Financiële ondersteuning
De diaconie verleent daar waar het nodig en bekend is een financiële ondersteuning aan noodlijdende personen en gezinnen. Door middel van aanvragen, via ambtsdragers of via indirecte informatie worden de gewens­te steunadressen gevonden.

5.2.2. Dienstverlening in de gemeente
Bij acute noodsituaties onder gemeenteleden coördineert de diaconie de mogelijkheden tot hulpverlening. Voor echtparen waarvan één van de partners de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en voor alleenstaanden, ook als ze jonger zijn dan 70 jaar, wordt om de 2 jaar een dagje uit georganiseerd.
Gemeenteleden die wegens omstandigheden thuis meeluisteren worden in de gelegenheid gesteld thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren.  
             
             
5.2.3. Projectbegeleiding
De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke en mondiale projecten van diaconale en sociaal-maatschappelijke aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties die zich van tijd tot tijd voordoen, zowel landelijk als wereldwijd.
De diaconie steunt plaatselijk het jeugdwerk, bloemengroet, kerktelefoon,  
bezoekwerk, contactdames en kerstgroeten samen met jeugdclubs.

5.2.4. Geldwerving
De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de zondagse erediensten en dragen daarbij zorg voor het inzamelen van de liefdegaven.
De diakenen trachten het bestaande bezit in stand te houden en het rendement  
 hiervan zoveel mogelijk diaconaal te besteden.        
                 
     
   
                 
5.3. Aandachtspunten

1. De diaconale roeping die elk gemeentelid heeft wordt nog onvoldoende onderkend.
2. Meerdere mensen hebben ten onrechte schroom om bij de diaconie aan te kloppen.


 
5.4 Beleidsvoornemen

1. Het bevorderen van het diaconale bewustzijn voor heel de gemeente in bv.ons kerkblad De Roepstem en door het regelmatig benoemen van collectedoelen.

2. Het laagdrempelig maken van de diaconale moge­lijkheden voor bescheiden gemeenteleden door struc­tureel in het kerkblad te vermelden hoe de diaconie kan worden benaderd in precaire gevallen. Dit onder strikte geheimhouding van aangeleverde gegevens. Tevens kan de kennis van andere ambtsdragers worden gebruikt om de diakenen een ingang te bieden (zie ook 3.4.1)

3. De diaconie presenteert elk jaar een jaarrekening.

4. Als gemeente een project opzetten en financieel steunen.
 


6. Zending

6.1. Doelstelling
Levend vanuit het getuigenis van Pinksteren is de gemeente zelf ook geroe­pen te getuigen om zo anderen op te roepen tot geloof en bekering en te laten delen in de vreugde van het Koninkrijk van God.

6.2. Huidige middelen:

6.2.1 Zendingscommissie
Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is een zendingscommissie ingesteld.
De commissie zorgt voor de administratie en de organisatie van de uitgave van folders en zakjes voor de voorjaars-, pinkster-, en najaarszendingsweek. Dit is bestemd voor projecten, die door Kerk In Actie worden uitgekozen.

6.2.2. Evangelisatiewerk
De diaconie zorgt voor het verspreiden van het evangelisatieblad 'Elisabethbode’.
Deze wordt 1 maal per jaar huis aan huis bezorgd in de gemeente. (door de contactdames)

6.3 Aandachtspunten

1. De persoonlijke betrokkenheid op evangelisatiewerk als ook op organisatorisch niveau is gering.

2. Het gegeven dat de burgerlijke gemeente behoorlijk groeit en de secularisatie toeneemt, vraagt naar een bewogenheid voor evangelisatie en toerusting in de (directe) omgeving.

3. De betrokkenheid op het zendingswerk (overzee) dreigt gauw te verslappen.
 
6.4 Beleidsvoornemen

1. De Bijbelse opdracht tot evangelisatie dient expliciet en regelmatig binnen de gemeente aandacht te krijgen. Het is wenselijk hierbij ook jongeren uit de gemeente te betrekken.

2. De zendingscommissie dient de contacten tussen de uitgezondenen en de plaatselijke gemeente te onder­houden en versterken.

7. Jeugdwerk
7.1 Inhoud en doelstelling
Jeugdwerk is een zaak van de hele gemeente. De jeugd heeft de toekomst. Onze jongeren moeten zich thuis voelen en ze moeten herkenbaar aanwezig zijn in de gemeente. Ons doel is om actief verbonden te zijn met jongeren van iedere leeftijd. We willen daarbij vooral het groepsgevoel voor de jeugd verstevigen. Een goed groepsgevoel, sociale contacten en interactie, zowel binnen als buiten de kerk, leidt tot aanwas en groei in aantal, in kennis en in geloofsbeleving.
7.2 Jeugdraad
De jeugdraad is in het leven geroepen als klankbord tussen de kerkenraad en de verschillende geledingen uit de kerk, namelijk: leiding oppasdienst, peuterviering, kindernevendienst, tienerdienst, Be There, catechese en filmavond.
De jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor de kerkenraad en wordt gevormd door de jeugdouderling, aangevuld met vertegenwoordigers van elke geleding binnen het jeugdwerk. Ook organiseert ze indien wenselijk in samenwerking met de BDC de gezinsdiensten; startzondag, afscheidsdienst kindernevendienst, jeugdkamp, etc.   
Het is de taak van de jeugdraad om met allen in gesprek te blijven zodat leiders zich gehoord en gewaardeerd weten.
7.3 Taakomschrijving jeugdouderling
In samenwerking met anderen (ouderlingen, leiding jeugdwerk) probeert de jeugdouderling contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen. Pastoraal betrokken bij het doen en laten van de jeugd. Ook als ze (tijdelijk) vertrekken voor studie.
Samen met de jeugdraad stelt de jeugdouderling een beleidsplan op voor de lange termijn. Daarnaast begeleidt de jeugdouderling de diverse jeugdgeledingen bij het opstellen van een werkplan (beleid korte termijn/jaarlijks), waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden in het komende seizoen zullen worden uitgevoerd.
De jeugdouderling belegt jaarlijks 2 of 3 vergaderingen met de totale jeugdraad. Eén van de jeugdouderlingen woont de ouderlingenvergadering bij.
7.4 Huidige situatie
De jeugd komen we tegen in de eredienst, de kindernevendienst, tienerdienst, peuterdienst de catechisaties en andere bijzondere activiteiten. In de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar vinden we ongeveer 136 jongeren in ons ledenbestand. Daarvan zijn er ongeveer 92 doopleden.
Het jeugdwerk krijgt redelijk veel aandacht in onze gemeente. Er zijn een aantal punten waarop we redelijk goed scoren, nl: We hebben kinderen in de kerk in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Zij nemen deel aan de kindernevendienst. Ook is er iedere zondag tienernevendienst behalve de derde zondag dan blijven de tieners tijdens de preek in de kerk. We hebben een enthousiaste leiding voor de kindernevendienst van ongeveer 10 personen, tienernevendienst (3 personen) en de huiscatechese (6 personen). Deze mensen zijn zeer gemotiveerd om de kinderen te vertellen over het geloof. Er is steun vanuit de gemeente en de kerkenraad voor het jeugdwerk. De kerkenraad is bereid hierin te investeren.
Experimenteren in het jeugdwerk wordt mogelijk gemaakt. Bijzondere jeugddiensten zijn hier voorbeelden van. De huiscatechese wordt redelijk bezocht door de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Vijf groepen van elk 5-10 jongeren. School-/gezinsdiensten worden jaarlijks met de christelijke basisschool georganiseerd. De kerk is dan vol met kinderen, ouders en grootouders. 
7.5 Aandachtspunten
Er zijn ook een aantal aandachtspunten in het jeugdwerk, nl.: Er kunnen meer jongeren bij worden betrokken, vooral uit de groep (doop)leden, omdat deze jongeren toch een kerkelijke achtergrond hebben en daardoor gemakkelijker te bereiken zijn dan helemaal niet-kerkelijke jongeren. De jeugd in de leeftijd van 16 en ouder laat het vaak afweten in de kerk. Een deel van de jonge gezinnen wordt gemist. Wel dopen, maar geen kerkbezoek. Door de peuterdienst weten we ook een deel van deze gezinnen erbij te betrekken. Nieuwe aansprekende wegen moeten worden gezocht om de jeugd erbij te betrekken. Meer aandacht voor sociale contacten, van jongeren onderling én van gemeenteleden met jongeren d.m.v. groepsactiviteiten, ontmoetingen binnen en buiten de kerk, e.d. Stimuleren betrokkenheid gemeente/ouders bij het jeugdwerk (bijv. als leiding of inzet bij projecten c.q. vieringen, kinderen aan het avondmaal).
Er is binnen de gemeente voldoende potentieel aanwezig, zowel op het gebied van de jeugd als voor leiding.
7.6 Beleidsvoornemens
Betrokkenheid, geloofsopbouw, gedeelde verantwoordelijkheid en gemeenschapszin zijn woorden die het beleid met betrekking tot jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente de komende jaren zal kenmerken. Concreet vertalen we dat aldus:
1. We willen de jeugd in beweging brengen, o.a. door meer aandacht voor het clubwerk.
2. We willen jonge gezinnen meer activeren in betrokkenheid binnen de gemeente. (bijvoorbeeld peuterdienst).
3. We willen de jeugd zelf verantwoordelijk voor maken voor bijzondere diensten. (bijzondere avonddienst van ongeveer 45 minuten)
 4. We denken aan het ontplooien van activiteiten die een positiviteit uitstralen, die aanstekelijk werkt en aantrekkelijk is. Maatschappelijke betrokkenheid is daarbij zeer belangrijk. (evt. projecten).
5. We staan open voor respons uit de gemeente en door jongeren. 


8. Bijzondere Diensten Commissie BDC
 
  1. Inhoud en doelstelling
De commissie heeft als doel de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te brengen in bijzondere diensten en in de variatie van de erediensten.
We willen dit doen vanuit de algemene doelstelling om een levende gemeente te zijn, waar iedereen welkom is.
Hiertoe is het noodzakelijk om te luisteren naar geluiden uit de gemeente en oog te hebben voor de (landelijke) ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

8.2 Huidige situatie
De Bijzondere Diensten Commissie organiseert jaarlijks de tentdienst bij het dorpsfeest en ongeveer drie keer per jaar een dienst met een bijzonder karakter. De diensten zijn opgebouwd rondom een thema en worden muzikaal ondersteund door een koor of muziekgroep.

De kerkenraad staat open voor creatieve invulling van de diensten. Naast jeugd- en tienerdiensten wordt er bijvoorbeeld gedacht aan zang- (o.a. praise. Ouderen, koor en korps), evangelisatie-, school- en gezinsdiensten, gedachtenisdienst, invulling van de feestdagen en de start- en slotzondagen.

8.3 Samenstelling en werkwijze
Om dit alles mogelijk te maken is bezinning en beleid nodig en mensen die het willen uitvoeren. De taak die de huidige commissie heeft, is voornamelijk het plannen en organiseren van de diensten.
Om het werk binnen de commissie goed te kunnen uitvoeren zijn verschillende mensen nodig met liturgische en organisatorische kennis. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om uit elke leeftijdsgroep een lid aan te stellen zodat ook daarin variatie is. De kerkenraad zorgt voor een afgevaardigde binnen de BDC. En dat bij alle diensten een diaken aanwezig is  

De BDC maakt een jaarplanning van alle bijzondere diensten, die overlegd wordt aan de kerkenraad.

 9. Vorming en toerusting

9.1 Inhoud en Doelstellingen:

De gemeente weet zich geroepen om door middel van vor­ming en toerusting te wijzen op de noodzaak om te komen tot geloof en tot verdieping daarvan voor de praktijk van het dagelijkse leven.

Dit betekent dat we de boodschap van het Evangelie actief willen uitdragen.
 
  1.  Huidige middelen:
Binnen onze gemeente zijn diverse gespreksgroepen en bijbelstudiegroepen actief.
Ook groepen, gericht op fondsenwerving( bazar, kerstmarkt) zijn belangrijk in het gemeentewerk.

9.3 Aandachtspunten
Hoewel er een redelijk goedwerkend verenigingsleven bestaat blijft  het nodig om elkaar te stimuleren en nieuwe initiatieven te ontplooien.
Samenwerking met andere gemeenten. Bundel je Krachten.
 
9.4 Beleidsvoornemen
Gemeente-zijn betekent voor ons onder meer het volgende.
geloofsopbouw;
omzien naar elkaar;
ieder een taak en verantwoordelijkheid;
gebed;
liefde voor elkaar;
elkaar aanspreken;
gemeenschapszin in de brede zin van het woord, niet alleen op zondag, maar vooral ook door de week.
Samenwerken. Kerk in bredere zin.


10.Beheer

10.1  Doelstellingen:
De kerkrentmeesters beheren de bezittingen en behartigen de stoffelijke belangen van de gemeente.
Zij trachten binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen te zorgen om het gemeentewerk mogelijk te maken.

10.2  Huidige middelen

10.2.1. Organisatie
Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit zes leden, zij dragen zorg voor de werkzaamheden in de gehele gemeente.

10.2.2. Personele zaken
De gemeente wordt verzorgd door één fulltime predikant. Sintjohannesga heeft een  parttime koster en in Delfstrahuizen is een vrijwillige koster . Voor de begraafplaatsen is er een beheerder, één voor Sintjohannesga/Rotstergaast en één voor Delfstrahuizen.
Het onderhoud van de begraafplaatsen en de kerktuin wordt door betaalde krachten en vrijwilligers verzorgd.
Veel gemeenteleden zetten zich met regelmaat vrijwillig in op verschillende manieren.

10.2.3. Financiële middelen
De inkomsten komen uit kerkbalans, collecten, giften, rente opbrengst en uit verhuur van de kerkelijke ruimten en enige grond.       

10.2.4. Onroerende goederen
De gemeente heeft twee kerkgebouwen met elk een verenigingsgebouw, één pastorie, een kapel welke in bruikleen is tegen de lasten, drie begraafplaatsen en enig land.

10.2.5. Informatie verstrekking
Het kerkblad “de Roepstem” wordt elf keer per jaar uitgebracht. Met regelmaat wordt er een gemeentegids uitgebracht, welke huis aan huis wordt bezorgd.
Door middel van bovenstaande bladen en via de website worden gemeenteleden en belangstellenden op de hoogte gebracht van het gemeente-zijn en van de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.
Jaarlijks wordt op een gemeenteavond het financiële overzicht van de kerkvoogdij gepresenteerd. Dan worden ook de jaarrekening en de begroting gepresenteerd.

10.3  Aandachtspunten

De gebouwen zodanig te onderhouden zodat deze in goede staat en  functioneel blijven.
Dat  inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in evenwicht zijn om het gemeente-zijn
ook in de toekomst financieel te waarborgen.   11. Gemeentegrenzen

De gemeentegrenzen zoals ze zijn vastgesteld door de classis Heerenveen.


Protestantse gemeente Sint Johannesga-Delfstrahuizen – c.a.

Postcodes:    8461 Rottum NB – NC – ND – NE- LD 1 t/m 11
            8462 Rotstergaast met uitzondering van 8462 TA – TB – TC (Heerenveen)
            8463 Rotsterhaule
            8464 Sintjohannesga
            8508 Delfstrahuizen met uitzondering van 8508 RA-RB-RE-RK-RM-RN-         
                                                                       RR-RS-RT  (Echtenerbrug-Oosterzee c.a.)
            8507 Rohel                 

Grenst aan: PG  Oudehaske
                   PG  Ouwsterhaule-Scharsterbrug
                   PG  Echtenerbrug-Oosterzee
                   HG  Oldelamer/Oldetrijne
                   PG  Heerenveen

12. Evaluatie

12.1 Doelstelling

Het beleidsplan heeft in de eerste plaats tot doel om gericht na te denken over de gemeente als het lichaam van Chris­tus, over de opbouw en instandhouding daarvan.
Het beleidsplan is ook een instrument om sturing te geven aan de gestelde doelen.
Tot slot dient het beleidsplan er voor om van tijd tot tijd te bezien in hoeverre aan de gestelde voornemens is voldaan, hiertoe vindt regelmatig een evaluatie plaats.

 
12.2 Beleidsvoornemen

1. Het beleidsplan zal elk jaar op de agenda van de kerkenraad worden geplaatst. Waar nodig zal bijstelling plaats vinden.

2. Verder zal in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidspe­riode een kerkenraadscommissie worden ingesteld die voor de nieuwe beleidsperiode met voorstellen naar de kerkenraad komt.
 

Om dit alles te bewerkstelligen is geloof, vertrouwen en gebed nodig. Het zal veel inzet van gemeenteleden vergen om dit te realiseren. We mogen er echter op vertrouwen dat door God’s Heilige Geest wij de kracht mogen ontvangen om dit karwei met z’n allen te klaren.

 
terug